FORRETNINGSORDEN

 FOR BESTYRELSEN

 Sadelmager & Tapetsererlauget København

 laug_logo_forretngorden 

§ 1

 

FORRETNINGSORDEN

 

Bestyrelsen fastlægger, at nærværende forretningsorden opretholdes i henhold til for­eningens til enhver tid gældende regler og vedtægter.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forretningsordenen og skal have udle­ve­ret et eksemplar heraf samt foreningens vedtægter.

Oldermanden kan fra gang til gang tilføje nye punkter til dagsorden samt tilføje underpunkter til de faste hovedpunkter. Bestyrelsesmedlemmer kan ved henstilling til Oldermanden, senest 4 dage inden bestyrelsesmøde, få tilføjet punkter til dagsordenen.

§ 2

 

FORHANDLINGSPROTOKOL

 

Oldermanden fører selv – eller drager omsorg for – at der føres en forhandlings­protokol for bestyrelsesmøderne.

Referat af bestyrelsesmøderne udsendes snarest efter hvert bestyrelsesmøde til samt­­lige bestyrelsesmedlemmer.

Referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har disse ikke deltaget i mødet, skal det anføres ved underskriften.

Af forhandlingsprotokollen skal fremgå:

 1. Tid og sted for mødet.
 2. Mødets deltagere.
 3. Dagsorden med eventuelle tilføjelser.
 4. Trufne beslutninger. Ved mindretalstilkendegivelser skal disse udførligt refereres
 5. Referentens navn.

Et ajourført originalt eksemplar skal altid findes i foreningens bestyrelsesprotokol.

§ 3

 

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN

Første bestyrelsesmøde efter hvert års ordinære generalforsamling træder bestyrel­sen sammen for at konstituere sig og vælge viceoldermand, samt medlemmer i de for­skellige udvalg m.m.

§ 4

 

BESTYRELSESMØDERNES ANTAL

Bestyrelsen afholder møder, når oldermanden skønner det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af foreningens revisor.

Der afholdes minimum et bestyrelsesmøde pr. kvartal.

§ 5

 

MØDERNES INDKALDELSE

Oldermanden indkalder, eller foranlediger indkaldt til bestyrelsesmødet med mindst 1 uges varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsordenen for mødet samt fornødent bilagsmateriale.

Bestyrelsesmøder afholdes, hvor det findes mest hensigtsmæssigt.

 

§ 6

 

DAGSORDEN

Enhver dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af sidste mødereferat, fastsætte næste mødedato, godkendelse af dagsorden
 2. Oldermandens orientering
 3. Økonomi
 4. Medlemsforhold
 5. Foreningsanliggender.
 6. Laugshuset
 7. Stiftelsen, fonde og foreninger
 8. Eventuelt

§ 7

 

BESTYRELSENS OPGAVER

 1. I overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse skal bestyrelsen for­anledige, at der udarbejdes en målsætning og politik, som endeligt skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at målsætning og politik overholdes og revideres, såfremt udviklingen gør det påkrævet.
 1. Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af foreningens virksomhed for mindst 1 år ad gangen, med udarbejdelse af budgetter for drift og likviditet, der forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med virksomhedens drift og sammenholder de realiserede resultater med budgetterne.
 1. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for omfanget og hyppigheden af, samt for­men for regnskabsmæssig og anden rapportering.
 1. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for sekretariatslederens vareta­gelse af den daglige ledelse af foreningen. Dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, kan sekretariatslederen kun foretage efter særlig be­myndigelse fra bestyrelsen.
 1. Bestyrelsen påser, at foreningen ledes på tilfredsstillende måde og i overens­stem­melse med foreningens vedtægter.
 1. Hvis der er udsigt til, at foreningen vil komme i betalingsvanskeligheder eller blive insolvent, skal bestyrelsen træffe bestemmelse om, hvad der bør foretages.
 1. Med hensyn til bestyrelsens opgaver i forbindelse med årsregnskabet henvises til §12.

 

§ 8

 

HABILITET

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse drøftelse af habilitet, jfr. gældende regler herom.

Bestyrelsen skal godkende aftaler, som foreningen indgår, og som et bestyrelses­medlem måtte have en særlig interesse i.

§ 9

 

BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvori ikke et flertal af bestyrelses­medlemmerne er tilstede.

Ved afstemning afgøres hver sag ved simpel relativt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er Oldermandens stemme udslagsgivende.

Ved valg af sekretariat/sekretariatsleder eller ved andre vidtrækkende beslutninger, kræves der absolut majoritet, dvs. et forslag skal have tilslutning fra mere end halvdelen af bestyrelsen for at være vedtaget.

 

§ 9a

 

SUPPLEANTER

En suppleant, der indkaldes med det ene formål at erstatte et bestyrelsesmedlem over et eller flere bestyrelsesmøder har stemmeret og beføjelser, som det fraværende bestyrelsesmedlem ellers råder over. En suppleant, der deltager i et eller flere bestyrelsesmøder med stemmeret og beføjelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være medunderskriver på referatet jf. § 2

En suppleant der indkaldes til et eller flere bestyrelsesmøder i anden anledning har ikke stemmeret eller nogen beføjelser. I disse tilfælde skal suppleanten ikke underskrive referat.

 

 

§ 10

 

OLDERMANDENS PLIGTER

Oldermanden leder bestyrelsesmøderne.

I særlige tilfælde kan oldermanden disponere på bestyrelsens vegne, når sagen ikke uden risiko kan opsættes. Oldermanden skal dog forinden – eventuelt telefonisk – søge godkendelse hos et flertal af bestyrelsen, og i alle tilfælde orientere om beslutningen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Såfremt oldermanden har forfald, overtager viceoldermanden oldermandens funktioner.

Når oldermanden udtræder af bestyrelsen, skal han overdrage alle relevante papirer til den kommende oldermand.

§ 11

 

HEMMELIGHOLDELSE

Samtlige oplysninger og dokumentationer, som bestyrelsen modtager fra foreningen er fortrolige, og hvert enkelt bestyrelsesmedlem er derfor ansvarlig for, at materialet ikke kommer udenforstående i hænde eller at dets indhold drøftes udenfor bestyrel­sens kreds.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal han stedse iagttage sin tavshedspligt.

§ 12

 

ÅRSREGNSKABET

Bestyrelsen gennemgår det aflagte regnskab og påser, at dette under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nød­vendige afskrivninger, opgøres således som god forretningsskik tilsiger, ligesom be­styrelsen udarbejder og påser, at de i loven foreskrevne beretninger kommer til veje inden for de fastsatte tidsfrister.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan begære revisors deltagelse i det møde, hvori regnskabet gennemgås.

Bestyrelsen underskriver det godkendte årsregnskab, og træffer beslutning om ind­stilling til generalforsamling om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling og påser, at den afholdes i overensstem­melse med de regler, der er foreskrevet i vedtægterne samt i lovgivningen.

Efter godkendelse på foreningens generalforsamling påhviler det sekretariatslederen at ind­sende årsregnskab, anmeldelser m.v. til Erhvervs- og selskabsstyrelsen,  skat­te­­­­væ­­senet og evt. andre myndigheder, som måtte have krav herpå.

§ 13

 

ÆNDRINGER AF FORRETNINGSORDEN

Nærværende forretningsorden, som er vedtaget af bestyrelsen på det nedenfor an­givne bestyrelsesmøde, kan ændres ved bestyrelsens beslutning herom.

Nye medlemmer af bestyrelsen, som ikke har deltaget i vedtagelsen af denne for­ret­ningsorden, tiltræder ved deres underskrift forretningsordenen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. April 2011.

København, den

I bestyrelsen:

_____________________________       __________________________

Oldermand    Mette Palsteen                    Viceoldermand Michael Schmidt

 

Bestyrelsesmedlemmerne:

______________________________     ___________________________

Diana Winther                                           Hans-Erik Jørgensen

______________________________

Nina Løjborg

 

Suppleant:

______________________________