Vedtægter for

Sadelmager & Tapetsererlauget

i København

§1  Organisationens navn er:

Sadelmager & Tapetsererlauget i København. Stiftet den 3. april 1460.

§2  Formål: 

Laugets formål er at fremme faglige interesser inden for sadelmagere, tapetserere, møbelpolstrere, møbelindustri, dekoratører, gardindekoratører og bygningstapetserere, og at samle fagenes udøvere til kollegialt og fagligt samarbejde, samt værne om medlemmernes rettigheder og passive medlemmers fortsatte tilknytning til Lauget.

§3  Optagelse: 

Medlemskab af Lauget kan opnås af momsregistrerede virksomheder, der besidder de for faget nødvendige kvalifikationer og rettigheder, og hvis indehaver er uddannet inden for faget. Har en virksomhed flere indehavere, skal mindst én indehaver være faguddannet.

I særlige tilfælde hvor bestyrelsen finder det ønskeligt og formålstjeneligt, kan virksomheder hvis indehaver ikke er faguddannet, efter en konkret vurdering optages som medlemmer, hvis produktionen (værkstedet) ledes af en anerkendt fagmand og hvor arbejdet er af anerkendt, håndværksmæssig og/eller industriel kvalitet.

Begæring om optagelse behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen. Bestyrelsens beslutning om godkendelse eller afslag fremlægges på førstkommende generalforsamling. Gør et medlem på generalforsamlingen indsigelse mod beslutningen, genoptages sagen i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer herefter endelig beslutning om eventuel optagelse og vilkårene herfor.

Det er en betingelse for medlemskab, at virksomheden til en hver tid overholder betingelserne for optagelsen.

§4  Medlemmer: 

Virksomheder optages som enten A-medlem(med ansatte) eller B-medlem(uden ansatte). Har virksomheden flere indehavere, optages virksomheden som A-medlem. Medlemsvirksomheden skal til enhver tid meddele bestyrelsen, hvem der repræsenterer virksomheden i Lauget, og hvis der sker ændringer i medlemsvirksomheden, der giver anledning til ændring af medlemsstatus.

Hvis en virksomhed ønsker mere end én repræsentant i Lauget, kan virksomheden tegne yderligere medlemskab (B-medlem eller udvalgt kreds medlem). Leverandører, ægtefæller, ansatte m.fl. kan optages som ”udvalgt kreds-medlem”, der har ret til at deltage i faglige og sociale arrangementer m.v.

Medlemmer af Lauget, som ikke længere eller kun i begrænset omfang er aktive, men som stadig ønsker tilknytning til Lauget, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ligeledes ret til at deltage i faglige og sociale begivenheder.

Et medlem kan, efter bestyrelsens indstilling, udnævnes til æresmedlempå den ordinære generalforsamling.

§5  Kontingent:

Medlemmerne betaler kontingent efter ”Kontingentregler for Sadelmager & Tapetsererlauget i København”. Disse besluttes af generalforsamlingen med simpelt flertal.  

§6  Udmeldelse: 

Udmeldelse af Lauget kan ske ved udgangen af en kalendermåned og ved betaling af ét kvartals kontingent. Ved ophør, salg eller overdragelse, konkurs, tvangsopløsning af en medlemsvirksomhed, tvangsakkord eller insolvens i tilfælde af død, ophører medlemskabet automatisk pr. ophørsdato/overtagelsestidspunkt/ konkursdekret m.v. Virksomheden har pligt til at oplyse bestyrelsen herom.

Ophør af medlemskab – uanset årsag – medfører ikke krav på nogen andel i Laugets formue.

§7  Restance og sletning: 

Restancer udover et kvartals kontingent kan forrentes med den til enhver tid gældende morarente/procesrente. Har et medlem pådraget sig et halvt års kontingentrestance eller anden restance, og bestyrelsen ved brev sendt med afleveringsattest og/eller e-mail og med 1 måneds varsel forgæves har opfordret medlemmet til at rette op på det forsømte, kan sagen overdrages til inkasso. Samtidig med at en sag overdrages til inkasso, kan det pågældende medlem slettes.

I tilfælde af sletning, kan genoptagelse kun finde sted mod betaling af restancen og eventuelle udgifter Lauget må have haft i den anledning, samt nyt optagelsesgebyr. Sletning fra Lauget fritager ikke medlemmet for kontingentforpligtelsen i henhold til § 6. Ved sletning forfalder hele kontingentforpligtelsen på én gang. Sletning medfører, at medlemmet ikke længere har de rettigheder, der følger af medlemskab af Lauget.

§8  Eksklusion: 

Såfremt et medlem overtræder Laugets vedtægter eller bestemmelser, eller hvis medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen. Et medlem kan ligeledes ekskluderes, hvis medlemmet gør sig skyldigt i en sådan adfærd, at medlemmet ikke med rimelighed kan fordre, at forblive medlem af Lauget.

Klage – der skal være skriftlig og indeholde en begrundelse – over en beslutning om eksklusion, skal indgives til bestyrelsen inden en frist på 4 uger. Sagen vil herefter blive fremlagt på den næstkommende generalforsamling, som ved simpelt flertal afgør, om eksklusionen opretholdes.

I tilfælde af eksklusion, kan genoptagelse kun finde sted mod betaling af eventuel restance og nyt optagelsesgebyr. Eksklusion fra Lauget fritager ikke medlemmet for kontingentforpligtelsen i henhold til § 6. Ved eksklusion forfalder hele kontingentforpligtelsen på én gang. Eksklusion medfører, at medlemmet ikke længere har de rettigheder, der følger af medlemskab af Lauget.

§9  Organisationsforhold: 

Lauget er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Ønsker Lauget at indtræde i eller udmelde sig af en eller anden forening eller fællesrepræsentation, behandles dette spørgsmål af bestyrelsen efter indgiven begæring. Spørgsmålet forelægges derefter en generalforsamling.

§10  Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og som afgår skiftevis. Oldermanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der skal tilstræbes den bredest mulige faglige repræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med viceoldermand. Bestyrelsen fastlægger deres egen forretningsorden.

Som medlem af bestyrelsen kan vælges en virksomhedsejer eller en ledende medarbejder. Der kan kun vælges ét bestyrelsesmedlem pr. medlemsvirksomhed. Passive medlemmer og udvalgt kreds medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen. Der vælges for 2 år ad gangen en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen, som afgår skriftevis. Genvalg kan finde sted.

Ved en virksomheds udmeldelse af Lauget i forbindelse med almindeligt virksomhedsophør eller ejerskifte, kan et bestyrelsesmedlem med tilknytning til denne virksomhed fortsætte frem til førstkommende generalforsamling, hvis der er enighed herom i bestyrelsen.

Ved eksklusion eller sletning af en virksomhed, fratræder et bestyrelsesmedlem med tilknytning til denne virksomhed med øjeblikkelig virkning sin bestyrelsespost. Hvis samarbejdet med en ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed ophører, fratræder vedkommende på opsigelsestidspunktet samtidig sin bestyrelsespost i bestyrelsen.

Oldermanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne, der afholdes minimum 1 gang pr. kvartal. Ved stemmelighed vil oldermandens stemme være afgørende. Suppleanterne kan indkaldes til bestyrelsesmøder, hvis et flertal i bestyrelsen går ind for det, dog har suppleanterne ingen stemmeret.

Bestyrelsen har den administrative myndighed i alle Laugets anliggender. Til at lede Laugets daglige drift og træffe bestemmelse i almindeligt forekommende spørgsmål, kan bestyrelsen ansætte den nødvendige kontorhjælp. Lønninger til kontorhjælp fastsættes af bestyrelsen.

Oldermanden træffes telefonisk eller pr. e-mail. Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid henhørende formue. Der påhviler ikke Laugets bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelser.

§11  Regnskab:

Laugets regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet er rettidigt og lovligt.

Bestyrelsen fremlægger det udarbejdede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

Laugets regnskab udarbejdes af en af generalforsamlingen valgt administrator. Bestyrelsen stiller forslag om valg af administrator. Administrator udarbejder regnskabet i henhold til gældende lovgivning og hæfter for regnskabsmæssige fejl, mangler og udeladelser.

På generalforsamlingen og for 1 år ad gangen vælges 2 kritiske revisorer samt 1 kritisk revisor suppleant. Genvalg vil kunne finde sted.

De kritiske revisorer skal være uafhængige og kan samtidigt ikke være medlem af Laugets bestyrelse. De kritiske revisorer er ansvarlige over for generalforsamlingen.

De kritiske revisorer er underlagt almindelig tavshedspligt i forhold til de oplysninger de bliver bekendt med i forhold til deres arbejde som kritiske revisorer.

En kritiske revisor må ikke udnytte sin viden til skade for Lauget eller til at opnå personlige fordele.

§12  Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årlig ultimo marts, og indkaldes af Oldermanden med mindst 8 dages skriftlig varsel. Indkaldelsen kan ske via e-mail.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Eventuelle forslag bringes til medlemmernes kendskab inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes afgørelse om sager, der er sat på dagsordenen.

Dagsordenen skal udsendes samtidig med indkaldelsen, og skal mindst omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelens beretning om Laugets virksomhed
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Valg af Oldermand, bestyrelsesmedlemmer, faglige revisorer og suppleanter
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Fastsættelse af honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Det overlades bestyrelsen at afgøre, om det kan tillades udenforstående at overvære og deltage i hele eller del af generalforsamlingen.

§13  Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel hvis det besluttes af en generalforsamling, af bestyrelsen eller når mindst 10 medlemmer skriftlig begærer det. Dagsordenen og motivationen herfor skal være Oldermanden i hænde senest 3 uger før, at generalforsamlingen ønskes afholdt.

§14  Stemmeret: 

A- og B-medlemmer har én stemme pr. medlem i alle Laugets anliggender. Det er medlemsvirksomhedens repræsentant, der er stemmeberettiget. En medlemsvirksomhed kan afgive fuldmagt til en anden myndig repræsentant fra virksomheden eller til en anden medlemsvirksomhed. Én medlemsvirksomhed kan maksimalt have 3 fuldmagter med på generalforsamlingen fra andre medlemmer. Udvalgt kreds medlemmer og medlemmer i restance har taleret, men ikke stemmeret. Passive medlemmer har stemmeret.

§15  Beslutningsdygtighed: 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Afstemning sker ved håndsoprækning. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt mindst 1 tilstedeværende stemmeberettiget medlem forlanger det.

Endvidere skal valg af Oldermand ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere emner.

§16  Udvalg: 

Hvis det findes formålstjeneligt, kan bestyrelsen på generalforsamlingen foreslå nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper, som skal tage sig af et foreliggende arbejde. Udvalg nedsættes på generalforsamlingen og ophører, når arbejdet er udført og bestyrelsen har godkendt dette.

§17  Legater/fonde:

Sadelmager- og Tapetsererlauget i Københavns Stiftelse & LegatfondLauget har stiftet denne fond, hvis formål, bestyrelsessammensætning, regler for anvendelse af overskud og fondens ophør m.m. er beskrevet i fondens fundats. Fonden har selvstændigt regnskab. Holger Andresens Mindefond Fonden er tilknyttet sadelmagere i Lauget.

 Fondens formål, bestyrelsessammensætning, regler for anvendelse af overskud og fondens ophør m.m.er beskrevet i fondens fundats. Fonden har selvstændigt regnskab. A/S Handels- og Bankekompagniets selvejende fond af maj 1973 Fondens formål, bestyrelsessammensætning, regler for anvendelse af overskud og fondens ophør m.m. er beskrevet i fondens fundats. Fonden har selvstændigt regnskab.

§18  Tegningsregler: 

Lauget forpligtes ved underskrift af Oldermanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura, for så vidt angår den daglige drift.

§19  Opløsning: 

Lauget kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte A- og B-medlemmer stemmer derfor ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal indvarsles korrekt med derfor ordinære generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger anførte tider.

Hvis Lauget ophører med at bestå, tager den afsluttende generalforsamling beslutning om anvendelsen af Laugets formue, der under alle omstændigheder skal anvendes til fordel for medlemmer af Lauget eller til fordel for en tilsvarende personkreds.

Formuen kan eventuelt overgå til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Polstrersektionen i Dansk Håndværk eller Sadelmager- & Tapetsererlauget i Københavns Stiftelse & Legatfond, hvis fonden stadig består efter Laugets opløsning.

Vedtægterne ændret:

20. februar 1957

21. februar 1962

27. marts 1969

28. marts 1990

29. marts 1995

25. marts 1998

24. marts 1999

16. marts 2005

21. marts 2012

3. september 2019

Vedtægterne nyoptrykt                         juli                         1969

Vedtægterne nyoptrykt                         april                      1974

Vedtægterne nyoptrykt                         juni                        1991

Vedtægterne nyoptrykt                         marts                   1998

Vedtægterne nyoptrykt                         marts                   1999